Regulamin konferencji InfoMEET

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji i Organizatorów oraz warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą „InfoMEET” organizowanej przez Novial s.c. z siedzibą w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Novial s.c. Jan Rytel, Magdalena Waś-Kramza, ul. Puławska 228/36, 02- 670 Warszawa, NIP: 5223008538,REGON: 146849357.
 2. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika oraz przesłanie potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w Konferencji przez Novial s.c., stanowi zawarcie umowy o udział w konferencji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
 4. Uczestnikami Konferencji mogą być wyłącznie osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.
 5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branży IT oraz firm zainteresowanych tematyką konferencji. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.
 6. W sprawach związanych z uczestnictwem w Konferencji, Uczestnik może skontaktować się z Novial s.c. poprzez pocztę e-mail, pod adresem magdalena.was@novial.pl.

§ 2. DEFINICJE

 1. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.novial.pl, zawierająca informacje o Konferencji oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Konferencji charakterze Uczestnika.
 2. Organizator – firma Novial s.c. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 228/36 02-670 Warszawa, NIP: 5223008538, REGON: 146849357.
 3. Konferencja – konferencja połączona z targami pracy InfoMEET.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Strony Internetowej lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji prawidłowo zarejestrowała się na Konferencję oraz otrzymała potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Konferencji od Novial s.c.
 5. Agenda – ustalony przez Novial s.c. program Konferencji.
 6. Formularz Zgłoszeniowy – formularz rejestracyjny na Konferencję dostępny na Stronie Internetowej, który wypełnia osoba ubiegająca się o uczestnictwo w konferencji.
 7. Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi drogą elektroniczną potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Konferencji. Stanowi to zawarcie umowy o udział w konferencji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 3. REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej .
 2. Przed wysłaniem Formularza Zgłoszeniowego osoba starająca się o uczestnictwo w konferencji, zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności. Poprzez przesłanie Novial s.c. uzupełnionego formularza, osoba składa Novial ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza Zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika.
 4. Organizator – w przypadku pozytywnej weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego wyśle do uczestnika potwierdzenie zakwalifikowaniu się na Konferencję.
 5. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
  • Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.novial.pl lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji oraz
  • Otrzymanie potwierdzenia od Organizatora o zakwalifikowaniu Uczestnika na Konferencję
 6. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, Agendy, planu Konferencji lub daty Konferencji. Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o powyższych zmianach drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia Konferencji na inny termin lub do odwołania Konferencji. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Konferencji, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 10. Niedozwolone jest nagrywanie oraz fotografowanie ( rejestracja audio i/lub video i/lub foto) Konferencji w całości lub części bez zgody Organizatora.

§ 4. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na Stronie Internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 5. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres Organizatora.

§ 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych.
 2. W szczególności zabronione jest: a) sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, b) sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii jt. DZ.U. z 2012 r. poz. 124 , z późn. zm.). c) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas trwania Konferencji.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 3. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 7. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Internetowej Konferencji oraz dostarczany drogą elektroniczną nieodpłatnie Uczestnikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie Internetowej Konferencji.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie przez serwis z plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki zgodnie z niniejszą polityka cookies